Facebook Facebook Telefon +48 603 752 782 +48 692 439 588 +48 606 334 340 Email biuro@vitares.pl Wesprzyj fundację

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osobowych jest Vita-Res” Daniel Popiel, Katarzyna Podgórska-Węglarz, Marta Kawalec-Książek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Litewska 4B/2, 35-302 Rzeszów,  biuro@vitares.sweetcode.stronazen.pl (dalej: Vita-Res lub Administrator)
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Vita-Res, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@vitares.sweetcode.stronazen.pl
 3. Administrator danych osobowych – Vita-Res – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej w warunkach domowych (§ 6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
  • diagnozy medycznej i leczenia (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, art. 24 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • profilaktyki zdrowotnej (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej i art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Vita-Res  art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  • zawarcia umowy cywilnoprawnej, a następnie w celu jej wykonania art. 6 ust. 1 lit. b RODO (m.in. świadczenie usług w zakresie:  prywatnej domowej opieki paliatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego, poradnictwo w zakresie żywienia klinicznego, bólowego, rehabilitacji medycznej)
 5. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m.in. NFZ
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Vita-Res przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Vita-Res
  • nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom upoważnionym np. adwokatowi w sytuacji dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz 5, z uwzględnieniem okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą jest art. 70 pkt. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997r. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu/spraw, a w przypadku wielu postępowań od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane osobowe pacjentów Administrator przechowuje przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powołanym przepisie i przepisach odrębnych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
   są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu pawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Vita-Res Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
  • listownie na adres korespondencyjny ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Vita-Res ma charakter dobrowolny.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości lub ograniczona możliwość : świadczenia pomocy medycznej, zawarcia umowy, załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym pismem: wnioskiem, żądaniem, skargą.
 14. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 15. Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Vita-Res zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad: Vita-Res rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Via-Res poinformuje Klienta listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Vita-Res niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem,
  • Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania,
  • Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vitares.sweetcode.stronazen.pl
  • Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Vita-Res żądania Klienta.
 16. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)